Allmänna villkor

§ 1 Omfattning

(1) Följande villkor gäller samtliga avtal som träffas mellan puzzle & play GmbH, Auf der Haide 2, 92665 Altenstadt, Tyskland (härmed kallad "puzzle & play") och kunden eller företagaren (härmed kallad "Kunden") och deras juridiska efterföljare. puzzle & play utför och tillhandahåller sina tjänster, villkor och leveranser i enlighet med dessa allmänna villkor.

(2) Köpavtalet träffas med puzzle & play. Mer information om puzzle & play går att finna på företagets webbsida. Vår kundtjänst går att nå på följande nummer: 0049 9602 9441 90 eller genom att man skickar ett mejl till service@puzzleyou.se. Om du kontaktar oss via e-post svarar vi svenska. Vi kan tyvärr endast erbjuda telefonassistans på engelska eller tyska.

(3) Bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor, i synnerhet sådana definierade av kunden, gäller enbart om båda parter har gått med på detta och specificerat detta skriftligen. Ifall anställda på puzzle & play muntligen har åberopat andra villkor gäller dessa enbart efter att puzzle & play har bekräftat detta skriftligen.

(4) Villkoren häri ska även gälla framtida kommersiella avtal utan att behöva definieras på nytt. Nya villkor introducerade av kunden som strider mot villkoren häri gäller ej, såvida företaget inte har givit dem sitt uttryckliga godkännande. Beställningar som görs på plats, telefon eller via digital överföring får enbart ske i enlighet med dessa allmänna villkor.

(5) puzzle & play har rätt att fakturera för sina tjänster via både post och e-post.

(6) Vi rekommenderar att du sparar och/eller skriver ut alla transaktionsuppgifter samt dessa allmänna villkor när du gör en beställning.

§ 2 Uppfyllande av avtal och beställningsbekräftelse

(1) puzzle & play erbjuder via sin e-butik möjligheten att designa pussel och spel med personliga foton valda av kunden själv samt ett utbud av olika pusseltillbehör.

(2)Presentationen av detta utbud, särskilt i kataloger, annonser och online, utgör inte ett bindande avtal med puzzle & play. Det är inte förrän du har bekräftat ditt köp i företagets e-butik som du ingår ett bindande avtal om att köpa varorna som ligger i din kundvagn. Din beställning bekräftas med ett kvitto som skickas till din e-post så snart din beställning har gått igenom. Avtalet börjar gälla när kunden har mottagit en kopia på beställningsbekräftelsen. Bekräftelsen skickas till den e-postadress kunden angav i samband med beställningen. Om kunden har valt att betala med kreditkort börjar avtalet gälla när pengarna har dragits från kortet (omedelbart efter gjord beställning). Om kunden har valt att betala med PayPal börjar avtalet gälla när PayPal har bekräftat att pengarna har mottagits.

(3) puzzle & play förbehåller sig rätten att neka kundens beställning ifall denna visar sig bryta mot tredje parts rättigheter eller gällande lagar eller om kunden inte uppfyller puzzle & plays allmänna villkor. Om så är fallet ska puzzle & play informera kunden om detta via e-post.

(4) puzzle & play levererar till adresser i Sverige.

(5) Avtalstexten lagras inte av puzzle & play.

§ 3 Ångerrätt, ångervillkor, effekt av ångerrätten, undantag till ångerrätten, ångerblankett.

Observera följande gällande ångerrätt

Ångerrätten gäller ej vid distansavtal omfattande leverans av redan tillverkade varor producerade enligt kundens specifikationer eller varor anpassade efter individuella önskemål, exempelvis fotopussel och fotospel.

Ångerrätten gäller enbart konsumenter**

Ångervillkor

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att behöva ange någon anledning. Ångerperioden löper ut 14 dagar efter att du eller tredje part (annan än kuriren) har mottagit varorna.

För att utnyttja ångerrätten krävs att du informerar oss,  puzzle & play GmbH, Auf der Haide 2, 92665 Altenstadt a. d. Waldnaab, Tyskland, Telefon: 0049 9602 9441 90, E-mail: service@puzzleyou.se, skriftligen om ditt beslut att dra dig ur avtalet (t.ex. via postat brev, fax eller e-postmeddelande). Du kan välja att använda den bifogade ångerblanketten, men detta är ej obligatoriskt.

Ångerblanketten går att ladda ner här (pdf).

Ångerblankett 196,7 kB .

Villkoren anses uppfyllda så länge du skickar oss ditt beslut att dra dig ur avtalet innan dess att ångerperioden har löpt ut.

Effekt av ångerrätten

Om du väljer att dra dig ur avtalet kommer du att få en återbetalning motsvarande hela fakturabeloppet, inklusive leveranskostnader (med undantag av eventuella merkostnader uppkomna till följd av ditt val av en annan leveransmetod än den specificerade standardmetoden), så snart som möjligt och inte senare än 14 dagar från det att vi informerades om ditt beslut av utnyttja ångerrätten. Återbetalningen sker med samma betalningsmetod som användes för att genomföra det inledande köpet, såvida inte annat uttryckligen anges. Oavsett omständigheter kommer detta inte att medföra någon extra kostnad för dig. Vi kan komma att skjuta upp återbetalningen tills dess att vi har mottagit de returnerade varorna alternativt får bevis på att du har skickat dessa, beroende på vilket som inträffar först.
Du ansvarar för att returnera varorna till oss utan dröjsmål och senast 14 dagar från det att du informerade oss om ditt beslut att utnyttja ångerrätten. Villkoren anses uppfyllda om du returnerar varorna till oss innan dessa 14 dagar har löpt ut.
Du står för samtliga associerade returkostnader.
Du ansvarar enbart för sådan värdeminskning som uppstår till följd av hantering utöver vad som krävs för att testa varans egenskaper och funktion.

Slut på information om ångervillkor

Undantag till ångerrätten

Ångerrätten gäller ej vid distansavtal omfattande leverans av varor producerade enligt kundens specifikationer eller varor anpassade efter individuella önskemål.

Slut på information om undantag till ångerrätten

Ångerblankett

Ifall du vill utnyttja ångerrätten och returnera dina varor till oss, vänligen fyll i blanketten nedan och skicka den till oss via e-post, fax eller brev.

Till:
puzzle & play GmbH
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt a.d. Waldnaab
Tyskland

Fax: 0049 9602 94419-10
E-post: service@puzzleyou.se

Jag/vi* meddelar härmed att jag/vi* drar oss ur avtalet om försäljning av följande varor (*)/om tillhandahållande av följande tjänster (*):

Beställning gjord den (*)/mottagen den (*)

Kundnamn

Kundadress

Kundsignatur (enbart papperskopior)

Datum


(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

** Med kund avses en levande person (ej bolag eller företag) som ingår ett avtal om produktion av varor för privat bruk.

§ 4 Kundens skyldigheter

(1) Data och bilder tillhörande kunden behandlas efter uppladdning i ett automatiserat system. puzzle & play utför inga manuella kontroller eller korrigeringar av uppladdad data. Genom att ladda upp data bekräftar kunden därmed att hen har rätt att sprida och reproducera innehållet i den aktuella filen.

(2) Kunden intygar att innehållet i den inskickade filen inte bryter mot gällande lagstiftning. Kunden intygar särskilt
- att inga dokument eller material hen delger puzzle & play bryter mot tredje parts upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra rättigheter,
- att inga olagliga dokument, mallar eller innehåll delges puzzle & play, inklusive material som innehåller eller förespråkar våld, uppvigling eller rasistiska åsikter, propaganda, symboler tillhörande grundlagsvidriga partier eller liknande alternativa organisationer eller instruktioner för hur man begår brott, pornografi, sexuella övergrepp mot barn eller sexuella handlingar involverande djur, diskriminerande påståenden eller bilder om en särskild etnicitet, kön, religion, nationalitet, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder,
- att man genom sin användning inte har brutit mot några straffrättsliga regler eller lagar avsedda att skydda barn eller ungas rättigheter. Detta gäller i synnerhet bestämmelserna specificerade under § 184 ff. (spridning av pornografi) och 185 ff. (förtal, ärekränkning) i den tyska strafflagen (StGB) samt bestämmelserna specificerade under det mellanstatliga fördraget om skydd av minderåriga med avseende på olämpligt medieinnehåll.

(3)  I fall av överträdelse av ovanstående rättigheter ska kunden hålla puzzle & play skadelöst med avseende på krav från tredje part. Om en sådan situation skulle uppstå ska kunden assistera puzzle & play i bestridandet av denna fordran. Kunden ska ta på sig alla kostnader (juridiska arvoden, böter, domar osv.) som uppkommer därav.

(4) puzzle & play är ej skyldiga att uppfylla eventuella avtalsvillkor som leder till brott mot gällande lagstiftning. I dessa fall har puzzle & play rätt att vägra att uppfylla sina skyldigheter och dra sig ur avtalet. puzzle & play förbehåller sig rätten att rapportera eventuella brott till polisen ifall kunden skickar in innehåll som bryter mot strafflagen.

§ 5 Upphovsrätt, licensbeviljande och ansvarsfriskrivning

(1) Kunden bär ensamt ansvar för den överförda bildfilen och intygar att varken text eller motiv bryter mot tredje parts rättigheter. Kunden ansvarar för kostnaden förknippad med eventuella brott mot upphovsrätten, personliga rättigheter eller varumärkesrätten. Kunden intygar även att man genom att specialanpassa produkten inte bryter mot tredje parts rättigheter. Kunden friskriver puzzle & play från krav och fordringar uppkomna till följd av brott mot tredje parts rättigheter, i den mån kunden är ansvarig för överträdelsen. Kunden ska ersätta puzzle & play för samtliga kostnader som uppstår till följd av sådana krav.

(2) puzzle & play förbehåller sig rätten att bearbeta den överförda bilden i syfte att verkställa beställningen. Detta inkluderar att spara, kopiera och redigera bildfilen. Om så krävs för att verkställa beställningen kan bildfilen även komma att delges tredje part.

§ 6 Dataskydd och lagring

(1) puzzle & play antar att kunden har fler kopior av bilden sparade på sin dator eller annan plats.

(2) Kunden bekräftar att hen inte kommer att ta bort bildfiler uppladdade till hens kundprofil innan hen kan bekräfta mottagande av produkten. puzzle & play sparar alla kunduppgifter i 60 dagar för att kunna verkställa pågående och framtida beställningar och åtgärda eventuella klagomål. Kunden kan ej åberopa lagring utöver dessa 60 dagar.

(3) puzzle & play lagrar aldrig individuella avtal, utan skickar endast dessa uppgifter via e-post. Av säkerhetsskäl går kundens beställningsuppgifter ej att nå via internet. Vi behandlar och lagrar dessa uppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy.

§ 7 Sekretesspolicy

(1) puzzle & play behandlar personuppgifter i enlighet med företagets sekretesspolicy.

(2) Sekretesspolicyn gäller enbart puzzle & plays webbsidor och tillhandahållna tjänster. Webbsidor som länkar till puzzle & plays webbsidor omfattas inte av denna sekretesspolicy. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas på dessa webbsidor, vänligen se respektive leverantörs sekretesspolicy.

(3) Kunden erhåller detaljerad information om puzzle & plays insamling, lagring, behandling och användning av personuppgifter – dess innebörd, utsträckning och syfte – i enlighet med puzzle & plays sekretesspolicy. Kunden ger sitt uttryckliga godkännande till denna insamling, lagring, behandling och användning av personuppgifter. Alla data behandlas konfidentiellt.

(4) Vid val av fakturabetalning gäller vår betalningspartner Klarnas sekretesspolicy. Klarna kontrollerar kundens personuppgifter och bedömer därmed behöriga parters kreditvärdighet. Om kundens kreditvärdighet inte kan garanteras kan Klarna komma att neka fakturabetalningen; om så är fallet måste en annan betalningsmetod väljas. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och delas aldrig med tredje part för reklamändamål. Du hittar mer information om Klarnas sekretesspolicy här.

§ 8 Priser

(1) Alla priser inkluderar tillämplig mervärdesskatt och avser valda artiklar exklusive paketering och frakt. Kostnaden för paketering och frakt (fraktkostnader och, om tillämpligt, transportförsäkring) specificeras till kunden innan beställning och faktureras därefter separat. Priser och fraktkostnader angivna under beställningsprocessen gäller. För mer information om fraktkostnader, se vanliga frågor.

(2) Vid leverans till andra länder än de specificerade, se § 2 (4), kan det tillkomma andra skatter och tullavgifter. Dessa avgifter bekostas av kunden.

§ 9 Betalningsvillkor

(1) Kunden kan välja mellan följande betalningsmetoder: kredit- eller bankkort (Visa, MasterCard), Klarna faktura, PayPal eller förskottsbetalning. puzzle & play förbehåller sig rätten att begränsa antalet tillgängliga betalningsmetoder beroende på beställningsvärde, leveransdestination eller andra kriterier. Kundens kredit-, bank- eller PayPal-konto debiteras så snart kunden har skickat in sin beställning genom att trycka på knappen "Köp nu". Om kunden väljer förskottsbetalning skickas en bekräftelse till kundens e-post med information om puzzle & plays kontouppgifter. Beställningen börjar tillverkas så snart puzzle & play har mottagit kundens fulla betalning.

Klarnas betalningsalternativ: Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här .

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy .

2) Kunden är ansvarig för samtliga bankavgifter som kan uppstå till följd av utskickade debetnotor eller otillräckliga medel på angivet konto. puzzle & play kommer att fakturera kunden för alla upplupna bankavgifter.

(3) puzzle & play förbehåller sig rätten att häva beställningen och dra sig ur avtalet om hela summan inte har betalats in på angivet konto inom 14 dagar efter avtalets uppfyllande i enlighet med villkoren under § 2 av dessa allmänna villkor.

(4) Dröjsmålsränta motsvarande lagstadgad räntesats på 5 % kommer att tillämpas på alla fakturor som inte har betalats inom 30 dagar efter faktureringsdatum eller efter betalningspåminnelse har skickats. Vite kan även krävas om man kan påvisa att förseningen har orsakat andra typer av skador.

(5) puzzle & play förbehåller sig rätten att låta tillförlitlig tredje part hantera betalningar. puzzle & play har även rätt att låta inkassoföretag ta hand om eventuella betalningskrav och i dessa fall dela med sig av kundens personuppgifter till företaget ifråga. I detta fall kommer betalningen att verkställas så snart innestående belopp har överlåtits till ovanstående part.

(6) Beställningar och övriga tjänster kan inte verkställas om kunden har andra obetalda fakturor knutna till sitt konto. Betalningar kommer då i första hand att räknas av från befintliga kvarstående belopp, ränteavgifter och kostnader i den ordning de inföll.

§ 10 Avräknings- och retentionsrätt

(1) Kunden har inte rätt att kvitta en fordran mot puzzle & plays fordran såvida inte puzzle & play har valt att låta fordran förbli obestridd eller har godkänt denna skriftligen. Kunden har rätt att utöva sin retentionsrätt när hens motfordran är baserat på samma avtalsförhållande.

§ 11 Leveransvillkor

(1) puzzle & play verkställer leveranser så snart som möjligt efter mottagen betalning. puzzle & play ansvarar inte för leveransförseningar orsakade av utomstående produktions- och leveransparter osv.

(2) Delleveranser är tillåtna och räknas som individuella leveranser. Leveransförseningar ger inte kunden rätt att kräva skadestånd av puzzle & play, såvida inte förseningen var medveten eller uppkom till följd av grov oaktsamhet.

(3) Ifall förseningar skulle uppstå till följd av orsaker bortom puzzle & plays kontroll (t.ex. force majeure eller störning orsakad av tredje part) kommer leveranstiden att förlängas i rimlig utsträckning. Kunden kommer i detta fall att informeras om förseningen omedelbart. Leveransförseningar innebär inte att puzzle & play frångår sina leveransskyldigheter. Ifall en leverans skulle försenas med mer än fyra veckor efter avtalets uppfyllande har båda parter rätt att dra sig ur avtalet. Om orsaken till avtalets upphävande anses berättigat ska hela fakturabeloppet återbetalas.

(4) Oberoende av gällande garantirättigheter ska kunden neka varor som levereras med uppenbara fel eller skador till paketering eller innehåll och omedelbart registrera ett klagomål hos kurirtjänsten ifråga. Dessutom ska kunden omedelbart informera puzzle & play om klagomålet (via e-post, fax, post eller telefon) i syfte att skydda deras rättigheter gentemot kurirtjänsten ifråga.

(5) Följande villkor gäller företagare: Ansvar för oavsiktlig förlust eller förlust av kvalitet övergår från oss till dig så snart varan har lämnats över till kurirföretaget, personen eller institutionen vars jobb är att genomföra leveransen. Så länge kunden inte registrerar ett klagomål anses varorna vara godkända, såvida detta inte berör ett fel som inte gick att identifiera under den inledande inspektionen.

(6) Dolda fel ska även de rapporteras till puzzle & play, oberoende av gällande garantirättigheter, så snart felet har upptäckts i syfte att säkerställa framtida skadeståndskrav gentemot tredje parter.

(7) Kunden kan ej hämta varorna personligen. Vi levererar endast med bud.

§ 12 Äganderättsförbehåll

(1) puzzle & play förbehåller sig äganderätten till varorna tills dess att de är fullt betalda.

(2) Om kunden inte betalar fakturan i tid har puzzle & play rätt, efter att ha skickat ut en påminnelse och lämplig tidsfrist har löpt ut, att kräva tillbaka varorna i enlighet med villkoren häri. puzzle & plays utnyttjande av äganderätten till de levererade varorna ska inte utgöra ett upphävande av avtal såvida inte konsumentkreditbestämmelserna strider mot denna icke obligatoriska rättighet.

(3) Återförsäljning är endast tillåtet när det rör sig om enstaka varor. All försäljning ska i så fall ske på våra vägnar tills dess att vi har mottagit full betalning för varorna.

(4) puzzle & play är tillverkare av varorna i enlighet med § 950 BGB och förbehåller sig äganderätt till varorna under hela tillverknings- och designprocessen. Ifall tredje part är inblandad i tillverknings- och/eller designprocessen ska puzzle & plays egendom motsvara det angivna fakturabeloppet.

§ 13 Ansvarsskyldighet och garanti

(1) puzzle & play ansvarar endast för fel uppkomna till följd av avsiktlig och grov oaktsamhet. Detta inkluderar ej brott mot mänskligt liv, kropp eller hälsa eller åsidosättande av väsentliga avtalsskyldigheter. Detta omfattar indirekta följdskador, i synnerhet inkomstbortfall, användningsförlust eller förlust av immateriella tillgångar. Ansvarsskyldigheten är begränsad till den typ av skador som vanligtvis förknippas med den här typen av avtal. Denna begränsade ansvarsskyldighet gäller även puzzle & plays anställda och medhjälpare. Detta påverkar inte skadeståndskrav som sker i enlighet med lagen om produktansvar.

(2) Kunden förstår att samtliga specifikationer, ritningar, illustrationer, tekniska data och vikt-, mått- och utförandespecifikationer som erhålls från puzzle & plays webbsida, broschyrer, kataloger, utskick, annonser och prislistor endast är avsedda att användas för informationsändamål. puzzle & play ansvarar ej för ovanstående informations korrekthet. Leveransens typ och omfattning verkställs i enlighet med beställning och beställningsbekräftelse.

(3) Kunden förstår att det kan förekomma mindre avvikelser i färg, mått, format och kvalitet till följd av variationer i utskrifts- och produktionsprocessen. Sådana avvikelser utgör inte grund för klagomål. Vidare räknas inte eventuella kvalitetsförluster som uppstår till följd av brister i bildkvalitet (dvs. om den bild kunden laddar upp har för låg upplösning) till gruppen möjliga fel. Kunden och puzzle & play ingår inga särskilda avtal när det gäller den färdiga produktens kvalitet.

(4) puzzle & play gör sitt bästa för att säkerställa att företagets webbsida förblir i drift men är dock ej ansvariga för eventuella skador eller fel orsakade av kunden till följd av återkommande driftavbrott eller andra tekniska problem. puzzle & play kan inte heller hållas ansvariga för bildförluster eller skador som uppstår i samband med att kunden vidarebefordrar data antingen via post eller digitalt. puzzle & play är ej skyldiga att verifiera kundens data. Kunden är skyldig att använda de senaste lösningarna inom antivirusprogram när hen överför information digitalt.

(5) Endast tekniska fel som går att förebygga med dagens program räknas till gruppen möjliga fel. Kunden har inte rätt att returnera en produkt bara för att den inte faller hen i smaken. Som tidigare nämnt kan det förekomma mindre tekniska avvikelser; när så är fallet räknas inte dessa till gruppen möjliga fel så länge de faller inom ramen för varornas kommersiella omfattning och deras angivna funktion inte har påverkats nämnvärt. Storleken på beskurna bilder kan skilja sig något från de angivna måtten. På grund av skillnader i skärminställningar och hårdvara kan den färdiga produkten även skilja sig något från bildfilen när det gäller färgnyanser. Svartvita utskrifter kan uppvisa ett svagt färgstick. Omständigheterna angivna i detta stycke utgör inte grund för klagomål, återbetalning eller byte.

(6) puzzle & play informerar härmed kunden om att ingen av de erbjudna utskriftsprodukterna är slitagesäkra eller vattenfasta. Produkterna är dessutom endast avsedda för inomhusbruk. Produkternas resistens mot ultraviolett strålning är begränsat till de berörda tillverkarnas (av papper, bläck osv.) åtaganden. Produkter som exponeras för direkt solljus under en längre tid kan komma att blekna. Sådan färgblekning räknas inte till gruppen möjliga fel.

(7) Kunden ska rapportera eventuella fel inom två veckor från det att kunden har mottagit leveransen. Hen ska i detta fall skicka en detaljerad beskrivning av felet/skadan till puzzle & play via antingen e-post eller post. Returer ska postas inom två veckor från det att kunden har mottagit leveransen. Eventuella fel kan inte rapporteras efter att ovanstående period har löpt ut. I den mån avtalets parter endast utgörs av säljföretag gäller även bestämmelserna under § 377 ff. HGB.

(8) Klagomål gällande latenta fel kan rapporteras i enlighet med gällande garantiperiod. I sådana fall ska kunden skicka en detaljerad beskrivning om felet till puzzle & play, varpå puzzle & play förbehåller sig rätten att komplettera aktuell beställning. Garantin ska verkställas i enlighet med gällande lagstiftning.

(9) Ifall varorna skulle innehålla fel ska puzzle & play åta sig att antingen reparera felet eller ersätta den gamla produkten med en ny. Om puzzle & play inte skulle uppfylla villkoren för komplettering av utförande inom 14 dagar eller skulle misslyckas med att åtgärda felet två gånger i rad har kunden rätt att dra sig ur avtalet eller kräva att produktpriset sänks. Om felet endast påverkar del av produkten ska klagomålet endast omfatta den berörda delen. puzzle & play är ej skyldiga att utföra kompletterande arbeten i det fall kunden inte har betalat för den felfria delen av beställningen.

(10) Latenta defekter ska rapporteras så snart de upptäcks, dock inte senare än ett år efter leveransdatum om mottagaren är ett företag. Företagare omfattas även av bestämmelserna i HGB (tyska handelsrätten).

§ 14 Varningsmeddelande:

(1) Kvävningsrisk!
Varning! Våra fotopussel är ej lämpad för barn under 3 år. Kvävningsrisk på grund av små delar.

 (2) Kvävningsrisk och lim!
Varning! Vårt pussellim är ej lämpat för barn under 3 år. Kvävningsrisk på grund av flytande lim och små delar (lock).

§ 15 Undantag från mervärdesskatt på varor inom gemenskapen

Vid köp av varor inom gemenskapen ska kunden ange ett giltigt momsregistreringsnummer. Kunden är även skyldig att ange relevanta skatteuppgifter och, på begäran, dokument som styrker dessa uppgifter. Om kunden inte har något momsregistreringsnummer kommer varan att behandlas som en beskattningsbar leverans och beläggas med moms. Om en leverans av misstag har antagits vara skattebefriad ska kunden hålla puzzle & play skadelöst med avseende på krav från skattemyndigheter. Kunden ska ta på sig alla kostnader som uppkommer därav. puzzle & play konstaterar härmed uttryckligen att en skattebefriad leverans som används för icke-kommersiella ändamål bryter mot skattelagen.

§ 16 Tvist

EU-kommissionen erbjuder en onlineplattform (ODR) för klagomål som du hittar på https://ec.europa.eu/consumers/odr.
puzzle & play deltar i nuläget inte i den tillhandahållna processen för alternativ tvistlösning, vilket innebär att kunder till företaget för nuvarande inte kan utnyttja denna onlineplattform.

§ 17 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet och övriga bestämmelser

(1) Om hela eller någon del av en bestämmelse i dessa villkor är ogiltig, ogenomförbar eller olaglig i en jurisdiktion blir den bestämmelsen separerad vad gäller den jurisdiktionen. Övriga villkor berörs ej. Avtalsparterna ska ersätta den separerade bestämmelsen med en giltig, verkställbar bestämmelse som i största möjliga utsträckning överensstämmer med den ursprungliga bestämmelsens syfte. Befintlig bestämmelse tillämpas enhetligt på samtliga bestämmelser i dessa villkor.

(2) Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor tillämpas inte. Undantag från detta lagval utgör obligatoriska konsumentskyddsbestämmelser i det land kunden har sin hemvist. Om kunden är bosatt i Sverige har hen rätt att vidta rättsliga åtgärder mot puzzle & play vid behörig domstol i det land kunden har sin hemvist.

(3) Om kunden är affärsman, offentligrättslig juridisk person eller juridisk person som förvaltar särskilda offentligrättsliga fonder är laga domstol för alla tvister som härrör sig från avtalsförhållandet mellan kunden och leverantören Weiden / Tyskland.


Klicka här för ladda ner våra allmänna villkor i pdf-format. 234,4 kB